thiet ke website

[Java cơ bản] Bài 2: Chương trình HelloWorld!

Trong bài này sẽ dùng trình một text Editor để soạn thảo, ví dụ Notepad. Chương trình có nội dung như sau:

public class HelloWord{
	public static void main(String [] args){
		System.out.println(“Hello Word !”);
	}
}

Chương trình trên ta có 3 phần:

  • Phần 1: Dòng 1 khai báo class với tên là HelloWord.
  • Phần 2: Dòng 2 khai báo phương thức của class HelloWord cụ thể là phương thức main với tham số truyền vào là một mảng String.
  • Phần 3: Là câu lệnh in ra màn hình với dòng thông báo là Hello Word!

Lưu file vào C:\Test với tên là HelloWord.java lưu ý tên file phải trùng với tên public class.

Bây giờ biên dịch file HelloWord.java bằng cách sau:

Mở cmd lên và dùng lệnh cd C:\Test để chuyển tới thư mục Test và chúng ta dùng lệnh echo %PATH% kiểm tra xem đã có đường dẫn tới jdk đã được map vào chưa.

helloworld java

Nếu chưa thì click vào Bài 1: Giới thiệu và cài đặt JDK.

Giờ ta sẽ biên dịch file HelloWord.java. Từ thư mục Test ta gõ lệnh javac HelloWord.java nếu như không có báo lỗi gì thì ta đã biên dịch thành công và khi đó trong thư mục Test của cũng sẽ xuất hiện một file HelloWord.class đây là file bytecode của java. Tiếp theo ta sẽ thông dịch file HelloWord.class bằng lệnh java HelloWord và kết quả sẽ hiện ra là HelloWord!

Studyandshare

Thiet ke logo

Bài viết liên quan

[Java cơ bản] Bài 26: Thừa kế

[Java cơ bản] Bài 26: Thừa kế

Đây là video giới thiệu về cách thừa kế giữa các class và interface ở trong Java như thế nào. Chúc các bạn học tốt…

[Java cơ bản] Bài 50: Generic (Phần 1)

[Java cơ bản] Bài 50: Generic (Phần 1)

Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với các một khái niệm là Generic trong Java, cái này hơi là trừu tượng một tý…

[Java cơ bản] Bài 53: toString()

[Java cơ bản] Bài 53: toString()

Hôm nay chúng ta sẽ học về phương thức toString() trong lập trình Java. Chúc các bạn học lập trình Java thật giỏi ^^!

[Java cơ bản] Bài 22: Multi-classes

[Java cơ bản] Bài 22: Multi-classes

Video giới thiệu về Multi classes trong lập trình Java. Chúc các bạn học vui!

Bình luận ()