thiet ke website

Một số bài tập và hướng dẫn lập trình hệ thống Assembly (Phần 1)

lập trình hệ thống assembly

Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một vài bài tập lập trình hệ thống Assembly và code của nó. Chúc các bạn học tập tốt, nếu có thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận để cùng mọi người trao đổi.

1. Nhập tên và in chuỗi ‘XIN CHAO + tên’ ra màn hình

  DSEG SEGMENT
    MSG1 DB 'NHAP VAO TEN CUA BAN : $'
    MSG2 DB 10,13,'XIN CHAO $ !'
    MAX DB 30
     LEN DB ?
     BUFF DB 30 DUP('$')
  DSEG ENDS
  CSEG SEGMENT
    ASSUME CS:CSEG , DS: DSEG
   BEGIN:
    MOV AX ,DSEG
    MOV DS,AX
    MOV AH , 09H
    LEA DX, MSG1
    INT 21H
    MOV AH, 0AH
    LEA DX, MAX
    INT 21H
    MOV AH,02H
    MOV DX,1500H
    INT 10H
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG2
    INT 21H
    MOV AH,09H 
    LEA DX,BUFF
    INT 21H
    MOV AH,08H
    INT 21H
    MOV AH,4CH
    INT 21H
  CSEG ENDS
  END BEGIN

2. Nhập vào một chuỗi, xuất chuỗi đảo ngược ra màn hình

   dseg segment
  m1 db 'xuat chuoi tu A den Z: $'
  m2 db 10,13,'xuat chuoi dao nguoc: $'
  dseg ends
  sseg segment
  db 100 dup(?)
  sseg ends
  cseg segment
  assume cs: cseg, ds:dseg, ss:sseg
  start:
  mov ax, dseg
  mov ds,ax

  xor ax,ax
  xor cx,cx

  mov ah ,09h
  lea dx,m1
  int 21h

  mov dl, 'A'
  mov cl, 26

  xuat:
  mov ah, 02h
  int 21h
  push ax
  inc dl
  loop xuat

  mov ah, 09h
  lea dx,m2
  int 21h

  xor cx, cx
  mov cl, 26

  xuatdaonguoc:
  mov ah, 02h
  pop dx
  int 21h
  loop xuatdaonguoc

  exit:
  mov ah, 08h
  int 21h
  mov ah, 4ch
  int 21h
  cseg ends
  end start

3. Nhập vào chuỗi ký tự thường, xuất ra chuỗi đã in hoa

   DSEG SEGMENT
    
  msg1 DB 'Hay nhap chuoi ky tu thuong: $'
  msg2 DB 10, 13, 'Chuoi in hoa la: $'
  DEM DW ?

  DSEG ENDS

  SSEG SEGMENT STACK 'STACK'
    
  DW 256 DUP(?)

  SSEG ENDS

  CSEG SEGMENT
                    
  ASSUME CS: CSEG, DS: DSEG, SS: SSEG
  start: MOV AX, DSEG
  MOV DS, AX

  MOV AH, 09h
  LEA DX, msg1
  INT 21h

  XOR CX, CX

  nhap: MOV AH, 01
  INT 21h
  CMP AL, 0Dh ; (hoac dung CMP AX,010Dh)
  JZ inra
  SUB AX,20H
  PUSH AX
  INC CX
  JMP nhap

  inra: MOV AH, 09h
  LEA DX, msg2
  INT 21h

  MOV BX,1
  MOV DEM,CX

  intiep:

  XOR DX,DX
  MOV DX,0112H
  ADD DX,DEM

  MOV AH,02H
  SUB DX,BX
  INC BX
  INT 10H

  POP AX
  MOV AH, 02H
  MOV DL,AL
  INT 21h
  LOOP intiep

  MOV AH, 08h
  INT 21h

  MOV AH, 4Ch
  INT 21h

  CSEG ENDS
  END start

4. Nhập vào một ký tự, in ra ký tự kề sau nó

   DSEG SEGMENT
    MSG1 DB 'NHAP VAO MOT KY TU : $'
    MSG2 DB 10,13,'KY TU KE TIEP KY TU VUA NHAP LA : $'
    SYM DB ?
  DSEG ENDS

  CSEG SEGMENT
    ASSUME CS:CSEG , DS:DSEG
    BEGIN:
    MOV AX,DSEG
    MOV DS,AX
    
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG1
    INT 21H
    
    MOV AH,01H
    INT 21H
    
    MOV SYM,AL
      
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG2
    INT 21H
      
    MOV DL,SYM
    ADD DL,1
    MOV AH,02H
    INT 21H
    
    MOV AH,08H
    INT 21H
    
    MOV AH,4CH
    INT 21H
  CSEG ENDS
    END BEGIN

5. Xuất một chuỗi từ A->Z và chuỗi đảo ngược từ Z->A

   DSEG SEGMENT
    MSG1 DB 'XUAT CHUOI TU A --> Z : $'
    MSG2 DB 10,13,'XUAT CHUOI DAO NGUOC LA : $'
  DSEG ENDS
  SSEG SEGMENT STACK
    DB 100 DUP(?)
  SSEG ENDS  
  CSEG SEGMENT
    ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG
    
    START: MOV AX,DSEG
        MOV DS,AX
    
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG1
    INT 21H
    
    XOR DX,DX
    MOV CX,26
    MOV DL,'A'
    
    XUAT1: MOV AH,02H
    INT 21H
    PUSH AX
    INC DL
    LOOP XUAT1
    
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG2
    INT 21H
    XOR CX,CX
    MOV CX,26
    
    XUAT2: POP AX
    MOV DX,AX
    MOV AH,02H
    INT 21H
    XOR DX,DX
    MOV DX,AX
    LOOP XUAT2
    
    EXIT:MOV AH,08H
    INT 21H
    MOV AH,4CH
    INT 21H

  CSEG ENDS
  END START

6. Xuất ra ngày, tháng, năm

   DSEG SEGMENT 
    
    MSG1 DB 'HOM NAY LA : $'
    thu   db   'SunMonTueWedThuFriSat $'
    St_date db   20, 0, 20 dup(0)
    ngay DB ?
    thang DB ?
    nam DW ?  
  DSEG ENDS

  SSEG SEGMENT
    DB 100 DUP (?)
  SSEG ENDS  

  CSEG SEGMENT
    
    ASSUME CS:CSEG , DS:DSEG
    START: MOV AX,DSEG
    MOV DS,AX
    
    LEA SI,St_date
    MOV AH,09H
    LEA DX,MSG1
    INT 21H
    
    MOV AH,2AH
    INT 21H
  ;Vào:AH=2Ah
  ;Ra:AL=thu trong tun(0=C.nhat,6=T.bay)
  ;DL=ngày(1-31)
  ;DH=thang(1-12)
  ;CX=nam(1980-2099)
    
    XOR AH,AH
    MOV ngay,DL
    MOV thang,DH
    MOV nam,CX
    
    
    MOV BL,3
    MUL BL
    
    
    MOV SI,AX  
    MOV CX,3
    
    _THU:
     MOV AH, 02H
     mov DL,  thu[SI]
    int 21h
    inc SI
    loop _THU
    
    MOV AH,02H
    MOV DL,0
    INT 21H
    
    _NGAY:
    MOV AL,ngay
    XOR AH,AH
    MOV BL,10
    DIV BL
    
    ADD AH,30H
    ADD AL,30H
    MOV BH,AH
    
    MOV AH,02H
    MOV DL,AL
    INT 21H
    MOV AH,02H
    MOV DL,BH
    INT 21H
    
    MOV AH,02H
    MOV DL,'-'
    INT 21H
    
    _THANG:
    MOV AL,thang
    XOR AH,AH
    MOV BL,10
    DIV BL
    
    ADD AH,30H
    ADD AL,30H
    MOV BH,AH
    
    MOV AH,02H
    MOV DL,AL
    INT 21H
    MOV AH,02H
    MOV DL,BH
    INT 21H
    
    
    
    MOV AH,02H
    MOV DL,'-'
    INT 21H
    
    
    MOV AX,nam
    MOV BX,10
    
    XOR CX,CX
    MOV CX,4
       
    _NAM:
    
    XOR DX,DX
    DIV BX
    PUSH DX
    LOOP _NAM
    
    XOR CX,CX
    MOV CX,4 
    
    _XUATNAM:
    POP DX
    ADD DL,30H
    MOV AH,02H
    INT 21H
    
    LOOP _XUATNAM   
    
    EXIT:
    MOV AH,08H
    INT 21H
    
  CSEG ENDS
  END START

7. Xuất ra giờ hệ thống

   DSEG SEGMENT
  Time_Buf DB '00:00:00$'
  DSEG ENDS

  CSEG SEGMENT
   ASSUME: CS:CSEG,DS:DSEG

  START:MOV AX, DSEG
  MOV DS, AX


  MOV AH, 2Ch
  INT 21h

  ;AH = 2Ch
  ;Ra: CH = gio
  ;CL = phut
  ;DH = giay
  ;DL = % giay


  MOV AL, CH
  MOV AH, 0
  MOV DL, 10
  DIV DL


  ADD AL, 30h
  ADD AH, 30h
  MOV Time_Buf, AL
  MOV Time_Buf+1, AH


  MOV AL, CL
  MOV AH, 0
  MOV DL, 10
  DIV DL

  ADD AL, 30h
  ADD AH, 30h
  MOV Time_Buf+3, AL
  MOV Time_Buf+4, AH


  MOV AL, DH
  MOV AH, 0
  MOV DL, 10


  DIV DL

  OR AX, 3030h
  MOV Time_Buf+6, AL
  MOV Time_Buf+7, AH

  mov ah,02h ;Di chuyen
  mov dx,1545h;con tro toi
  int 10h   ;dong 12 (0c) cot 21 (15)
      

  MOV AH, 9
  LEA DX, Time_Buf

  INT 21h
  mov ah,08h
  int 21h
  MOV AH, 4Ch
  INT 21h

  CSEG ENDS
  END START

Nếu có thắc mắc cứ thoải mái để lại bình luận phía dưới nhé!

Thiet ke logo

Bài viết liên quan

[Java cơ bản] Bài 3: Giới thiệu, cài đặt NetBeans và Eclipse

[Java cơ bản] Bài 3: Giới thiệu, cài đặt NetBeans và Eclipse

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt NetBeans, Eclipse… sau đó giới thiệu những chức năng cơ bản của 2 ứng dụng này! Chúc các bạn học tập vui vẻ!

[Java cơ bản] Bài 57: Block code

[Java cơ bản] Bài 57: Block code

Hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn một khái niệm đó là Block code. Chúc các bạn học tốt.

[Java cơ bản] Bài 34: Overload (Phần 2)

[Java cơ bản] Bài 34: Overload (Phần 2)

Video ngày hôm nay sẽ tiếp tục phần 2 của overload, có thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận, mình sẽ giải đáp thắc mắc nếu biết, hehe.

[Java cơ bản] Bài 53: toString()

[Java cơ bản] Bài 53: toString()

Hôm nay chúng ta sẽ học về phương thức toString() trong lập trình Java. Chúc các bạn học lập trình Java thật giỏi ^^!

Bình luận ()